Fix Autolak hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. In deze Privacy statement word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Reikwijdte en toestemming 

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement. 

Fix autolak verkoopt uw gegevens niet 

Fix autolak zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. 

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen: 

  1. Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door je aan te melden voor onze nieuwsbrief; of bij het aankopen van een product in onze webshop. 
  1. Wanneer je onze website bezoekt; 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: 

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: 

 Persoonlijke gegevens die jezelf aan ons verstrekt (bij het maken van een bestelling): 

Voor- en Achternaam Omdat we je graag bij naam willen aanspreken 
E-mailadres Je ontvangt een e-mail over jouw bestelling en de factuur. Als je toestemming hebt gegeven, ontvang je ook e-mail met onze aanbiedingen en nieuwsbrieven. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven of aanbiedingen dan kan je je uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar  info@fixautolak.nl 
Adres en woonplaats Het adres geven wij door aan onze bezorger zodat jouw pakket afgeleverd kan worden 
Telefoonnummer Wij nemen contact met je op als dit nodig is voor jouw bestelling. 
Financiële gegevens Mocht jouw bestelling niet bevallen, dan storten wij het geld terug op dezelfde rekening als waar je mee betaald hebt. 
Inhoud van de bestelling Mocht er achteraf iets mis zijn met jouw bestelling kunnen wij op basis van deze gegevens je verder helpen. 

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens: 

Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden: 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren: Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Fix autolak. Jouw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Fix autolak heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers. Hieronder tref je een overzicht van onze bewerkers: 

Verwerker Taakomschrijving verwerker:    
Google Analytics Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze webshop. Deze gegevens laten ons zien hoe je op onze site terecht bent gekomen en hoelang jouw bezoek duurt. Privacy Policy Google Analytics 

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@fixautolak.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie. 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Fix autolak te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. Je kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vind je terug onder ‘rechten van betrokkenen’. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. 

Links naar andere websites 

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden. 

Rechten van betrokkenen 

Je hebt het recht Fix autolak te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien je een verzoek indient verlenen wij je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van je hebben. Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk door een email te sturen naar info@fixautolak.nl 

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering of van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kun je verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 

Klachten 

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar info@fixautolak.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.